Gå videre til innholdet

Vårsalg - Opptil 60 % rabatt ✨

  Vilkår og betingelser

   

  Artikkel 1 - Definisjoner

  I disse generelle vilkårene gjelder følgende definisjoner:

  'avkjølingsperiode': perioden der forbrukeren kan utøve sin angrerett;

  Forbruker: den fysiske personen som ikke utøver et yrke eller en virksomhet og inngår en fjernkontrakt med en entreprenør;

  Dag: kalenderdag;

  Varighetstransaksjon: en fjernsalgsavtale som gjelder flere produkter og/eller tjenester der leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er spredt over tid;

  Varig databærer: enhver bærer som gjør det mulig for en forbruker eller entreprenør å lagre informasjon som er personlig adressert til ham på en slik måte at den lagrede informasjonen senere kan vises og multipliseres uendret.

  Angrerett: forbrukerens mulighet til å gi avkall på fjernsalgsavtalen i løpet av avbestillingsperioden;

  Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

  Fjernkontrakt: en kontrakt der, innenfor rammen av systemet organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og / eller tjenester, til og med kontraktsinngåelsen, utelukkende brukes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;

  Teknikk for fjernkommunikasjon er et middel som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og gründeren har møtt hverandre i samme rom samtidig.

  Generelle vilkår: gjeldende generelle vilkår og betingelser for gründeren.

  Artikkel 2 - Entreprenørens identitet


  Artikkel 3 - Anvendelighet

  Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra den næringsdrivende og for alle fjernsalgsavtaler og bestillinger mellom den næringsdrivende og forbrukere.

  Før fjernsalgsavtalen inngås, skal disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig før fjernsalgsavtalen inngås, vil det bli kunngjort at de generelle vilkårene kan inspiseres i entreprenørens lokaler, og at de på forespørsel vil bli sendt gratis så snart som mulig.

  Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene, uten hensyn til forrige avsnitt, før fjernsalgsavtalen inngås, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk slik at den kan lagres av forbrukeren på en enkel måte på en permanent databærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det bli kunngjort før inngåelsen av fjernsalgsavtalen hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte gratis på forbrukerens forespørsel.

  Dersom spesifikke produkt- eller tjenestespesifikke vilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd tilsvarende, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid henvise til den gjeldende bestemmelsen som er gunstigst for ham.

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller opphevet, vil avtalen og disse generelle vilkårene forbli i kraft for resten, og den aktuelle bestemmelsen vil etter gjensidig avtale uten forsinkelse bli erstattet med en bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer formålet med den opprinnelige bestemmelsen.

  Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene, skal vurderes i henhold til ånden i disse generelle vilkårene.

  Uklarheter om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser skal tolkes i samsvar med ånden i disse generelle vilkårene og betingelsene.

  Artikkel 4 - Tilbud

  Hvis tilbudets gyldighetsperiode er begrenset eller betinget, vil dette være uttrykkelig angitt i tilbudet.

  Tilbudet er uten forpliktelse. Gründeren har rett til å endre og justere tilbudet.

  Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan gjøre en korrekt vurdering av tilbudet. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sannferdig fremstilling av produktene og / eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare mangler i tilbudet er ikke bindende for entreprenøren.

  Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke være en grunn til kompensasjon eller oppløsning av avtalen.

  Bildene av produktene er en sannferdig gjengivelse av de tilbudte produktene. Entreprenøren kan ikke garantere at fargene som vises, stemmer nøyaktig overens med de faktiske fargene på produktene.

  Hvert tilbud inneholder informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt for følgende punkter:

  Pris eksklusive tollkostnader og merverdiavgift ved import. Disse tilleggskostnadene er for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten har spesielle regler for post- og budtjenester i forbindelse med import. Dette systemet gjelder når varene importeres til bestemmelseslandet i EU, som i dette tilfellet. Post- og/eller budtjenesten krever inn merverdiavgift (sammen med eller separat belastet fortollingsgebyr) fra mottakeren av varene;

  eventuelle fraktkostnader;

  måten kontrakten ble inngått på og hvilke handlinger som kreves for dette formålet;

  om angreretten gjelder;

  metode for betaling, levering og oppfyllelse;

  periode for aksept av tilbudet eller periode der den næringsdrivende garanterer prisen;

  størrelsen på avgiften for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmiddelet beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunntaksten for kommunikasjonsmiddelet som brukes;

  om avtalen arkiveres etter at den er inngått, og hvis den arkiveres, hvordan forbrukeren kan finne ut av det;

  hvordan forbrukeren kan kontrollere opplysningene han eller hun har gitt i forbindelse med avtalen før den inngås, dersom forbrukeren ønsker det;

  andre språk enn nederlandsk som avtalen kan inngås på;

  de etiske retningslinjene som den næringsdrivende følger, og hvordan forbrukeren kan få informasjon om disse retningslinjene elektronisk, og

  minimumsvarighet for fjernsalgsavtalen dersom den gjelder en tidsbegrenset hendelse.

  Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, materialtype.

  Artikkel 5 - Avtale

  Med mindre annet er fastsatt i punkt 4, er avtalen inngått i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene i dette.

  Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge den næringsdrivende ikke har bekreftet mottak av aksept, kan forbrukeren heve avtalen.

  Hvis avtalen inngås elektronisk, må den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, tar entreprenøren passende sikkerhetstiltak.

  Entreprenøren kan informere seg selv - innenfor de juridiske rammene - om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser og alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernsalgsavtalen. Hvis gründeren på grunnlag av dette varselet har gode grunner til ikke å inngå en avtale, har han rett til å avvise en ordre eller søknad eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen mens han oppgir grunner.

  Entreprenøren må legge til følgende informasjon til produktet eller tjenesten som tilbys forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en lett tilgjengelig holdbar databærer: besøksadresse

  til entreprenørens selskap der forbrukeren kan inngi klager
  vilkårene og måten forbrukeren kan utøve sin angrerett på, eller tydelig informasjon om unntaket fra angreretten
  informasjon om garantier og ettersalgstjenester;
  opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse opplysningene før avtaleinngåelsen;
  krav til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet.
  I tilfelle av en kommersiell transaksjon av lang varighet, skal bestemmelsene i forrige avsnitt bare gjelde for den første leveransen.

  Hver kontrakt inngås under forutsetning av at de aktuelle produktene er tilstrekkelig tilgjengelige.

  Artikkel 6 - Angrerett

  Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å kansellere avtalen uten å oppgi noen grunn i en periode på 14 dager. Denne avkjølingsperioden starter dagen etter at forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for entreprenøren har mottatt produktet.

  I løpet av avkjølingsperioden må forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han kan bare pakke ut produktet eller bruke det i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, returnerer han produktet til entreprenøren med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.

  Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, må han varsle entreprenøren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må rapportere dette i en skriftlig melding / e-post. Når forbrukeren har gitt beskjed om at han ønsker å benytte seg av angreretten, må han returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, f.eks. med et forsendelsesbevis.

  Hvis forbrukeren ikke har uttrykt sitt ønske om å bruke angreretten eller ikke har returnert produktet til gründeren etter periodene nevnt i avsnitt 2 og 3, er kjøpet et faktum.

  Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett

  Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, må forbrukeren bære kostnadene ved å returnere produktene.

  Hvis forbrukeren har betalt et visst beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter angreretten. Forutsetningen er at gründeren allerede har mottatt produktet tilbake eller at overbevisende bevis på fullstendig retur kan fremlegges.

  Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

  Entreprenøren kan utelukke forbrukerens angrerett for produktene nevnt i avsnitt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten er bare gyldig hvis den næringsdrivende tydelig har angitt dette når tilbudet ble gitt eller i det minste i god tid før avtaleinngåelsen.

  Utelukkelse av angreretten er kun mulig for følgende produkter

  som den næringsdrivende har produsert i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner
  som åpenbart er av personlig karakter
  som ikke kan returneres på grunn av sin art
  som forgår eller eldes raskt;
  hvis pris er utsatt for svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse på;
  løse aviser og tidsskrifter;
  lyd- og videoopptak og dataprogramvare der forbrukeren har brutt forseglingen.
  hygieneprodukter der forbrukeren har brutt forseglingen.
  Utelukkelse av avbestillingsretten er bare mulig for tjenester

  knyttet til overnatting, transport, catering eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dag eller i en bestemt periode;
  hvis leveringen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke før utløpet av angrefristen;
  i forbindelse med veddemål og lotterier.


  Artikkel 9 - Pris

  I løpet av tilbudets gyldighetsperiode skal prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i merverdiavgiftssatsen.

  Til tross for det foregående punktet kan den næringsdrivende tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger på finansmarkedet og som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse på, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at de angitte prisene er målpriser, vil bli nevnt i tilbudet.

  Prisøkninger innen tre måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller forskrifter.

  Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har bestilt dette og:

  de er et resultat av lovbestemmelser eller forskrifter; eller
  forbrukeren har rett til å si opp avtalen senest den dagen prisøkningen trer i kraft.
  I henhold til § 5(1) i merverdiavgiftsloven av 1968 er leveringsstedet i det landet der transporten påbegynnes. I dette tilfellet skjer leveringen utenfor EU. Post- eller budtjenesten krever deretter inn importavgiften eller fortollingsgebyret fra kunden. Entreprenøren krever derfor ikke merverdiavgift.

  Det tas forbehold om trykkfeil i alle priser. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykkfeil. I tilfelle vekt- og trykkfeil er entreprenøren ikke forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

  Artikkel 10 - Samsvar og garanti

  Entreprenøren garanterer at produktene og / eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og / eller brukervennlighet og de juridiske og / eller offentlige forskrifter som gjelder på datoen da kontrakten ble inngått. Hvis avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for annet enn normal bruk.

  Garantien fra den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan håndheve mot den næringsdrivende på grunnlag av avtalen.

  Mangelfulle eller feilleverte produkter må meldes skriftlig til den næringsdrivende innen 30 dager etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand.

  Entreprenørens garantiperiode tilsvarer fabrikkens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver av forbrukerens individuelle formål eller for råd om bruk eller anvendelse av produktene.

  Garantien gjelder ikke hvis:

  forbrukeren selv har reparert og/eller modifisert de leverte produktene eller har overlatt reparasjonen og/eller modifiseringen til en tredjepart;

  de leverte produktene har vært utsatt for ekstraordinære omstendigheter eller på annen måte blitt behandlet uforsiktig eller i strid med instruksjonene gitt av entreprenøren og/eller på emballasjen;

  feilen er helt eller delvis et resultat av regler som myndighetene har fastsatt eller vil fastsette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som er brukt.

  Artikkel 11 - Levering og implementering

  Entreprenøren må utvise størst mulig forsiktighet når han mottar og utfører produktbestillinger.

  Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gitt entreprenøren.

  Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger med passende hastighet, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis leveringen blir forsinket eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller bare kan utføres delvis, vil forbrukeren bli informert om dette innen 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I så fall har forbrukeren rett til å heve avtalen uten kostnader og rett til eventuell kompensasjon.

  Hvis avtalen heves i henhold til forrige avsnitt, vil den næringsdrivende refundere beløpet som forbrukeren har betalt, så snart som mulig og senest 14 dager etter at avtalen er hevet.

  Hvis levering av det bestilte produktet viser seg å være umulig, vil den næringsdrivende forsøke å levere en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det bli informert på en klar og forståelig måte om at det leveres en erstatningsvare. Med erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Entreprenøren er ansvarlig for kostnadene ved returforsendelse.

  Entreprenøren bærer risikoen for skade og / eller tap av produkter til det øyeblikket produktene blir overlevert til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort oppmerksom på entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

  Artikkel 12 - Varighetshendelser: varighet, oppsigelse og fortsettelse

  Oppsigelse

  Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, med forbehold om gjeldende avbestillingsregler og en maksimal oppsigelsesfrist på en måned.

  Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester ved utløpet av den tidsbegrensede perioden, i henhold til de avtalte oppsigelsesreglene og med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

  Forbrukerne kan når som helst si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

  si dem opp når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller for en bestemt periode;

  avvise dem på minst samme måte som da de ble inngått;

  alltid si opp avtaler med samme oppsigelsestid som entreprenøren har pålagt seg selv.

  Fortsettelse

  En avtale som er inngått for en bestemt periode og som sørger for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

  Uten hensyn til foregående avsnitt kan en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter stilltiende forlenges med maksimalt tre måneder dersom forbrukeren kan si opp den forlengede avtalen før tiden med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.

  En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av varer eller tjenester kan stilltiende forlenges på ubestemt tid bare dersom forbrukeren har rett til å si opp avtalen når som helst med en oppsigelsesfrist på høyst én måned og, når det gjelder en avtale med en oppsigelsesfrist på høyst tre måneder, levering av daglige eller ukentlige aviser og tidsskrifter, men sjeldnere enn én gang i måneden.

  Den tidsbegrensede avtalen om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og ukeblader som prøveabonnement (prøve- eller prøveperiode) forlenges ikke stilltiende, men opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller prøveperioden.

  Varighet

  Hvis avtalen har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på inntil én måned, med mindre oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten ikke er mulig av rimelighets- og rettferdighetshensyn.

  Artikkel 13 - Betaling

  Med mindre annet er avtalt, skal forbrukerens gjeld betales innen 7 virkedager etter at angrefristen i artikkel 6(1) er utløpt. Ved avtale om levering av en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

  Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsinformasjonen som er gitt eller nevnt til entreprenøren.

  Hvis forbrukeren er i mislighold av betaling, har gründeren rett til å belaste de rimelige kostnadene som forbrukeren har lært på forhånd, med forbehold om lovlige begrensninger.

  Artikkel 14 - Klageprosedyre

  Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til gründeren innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene, fullstendig og tydelig beskrevet.

  Klager som sendes til gründeren vil bli besvart innen en periode på 30 dager fra mottakelse. Hvis klagen krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 30-dagersperioden med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

  Hvis klagen ikke kan løses i minnelighet, oppstår det en tvist som tvisteløsningsreglene gjelder for.

  En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren oppgir noe annet skriftlig.

  Hvis gründeren fastslår at klagen er velbegrunnet, vil gründeren etter eget skjønn erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

  Artikkel 15 - Tvister om

  Avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for, gjelder bare nederlandsk lov. Selv om forbrukeren bor i utlandet.

  Gratis Hjemlevering

  Bestilt i dag, sendt i dag med Postnord

  Enestående 4.8/5

  Flott 24/7 kundeservice

  Bestill nå, betal senere

  Ikke tilfredsstilt? Pengene dine tilbake!